Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
44 / 2009 privind aprobarea acordarii de material lemnos pentru constructie destinat nevoilor proprii de constructie si reparatii ale persoanelor fizice 2009-05-28
43 / 2009 privind aprobarea listei preturilor de vanzare masa lemnoasa practicate de catre Regia publica locala Ocolul Silvic "Rasinari" pentru anul 2009 2009-05-28
42 / 2009 privind aprobarea situatiei financiar-contabile si a modului de repartizare a profitului pentru exercitiul financiar corespunzator anului 2008 ale Regiei publice locale Ocolul Silvic "Rasinari" 2009-05-28
41 / 2009 privind mandatarea Primarului comunei Rasinari pentru a promova o actiune in justitie prin care sa se pronunte incetarea duratei contractului de inchiriere nr. 3794 din 26 octombrie 2004 2009-05-28
40 / 2009 privind aprobarea statelor de functii ale aparatului propriu de specialitate, ale aparatului permanent al Consiliului Local al comunei Rasinari, ale serviciilor publice si ale institutiilor publice subordonate acestuia 2009-05-28
39 / 2009 pentru aprobarea intocmirii documentatiei tehnico-economice in vederea accesarii de fonduri din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala implementat prin Programul National de Dezvoltare Rurala - Masura 322 "Renovarea si dezvoltarea satelor" 2009-05-28
38 / 2009 privind rectificarea bugetului local al comunei Rasinari pentru anul 2009 2009-05-28
37 / 2009 privind alegerea presedintelui de sedinta 2009-05-28
36 / 2009 privind modificarea si completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare ce urmeaza a fi incheiat intre Asociatia de Dezvoltare intercomunitara "Asociatia de Apa" Sibiu 2009-03-25
35 / 2009 privind stabilirea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul bugetar 2009 2009-03-25